eigen_frontfoto

Strategische ecologiesteun

Niet standaardiseerbare, ecologische investeringen die buiten de limitatieve technologieënlijst van de Ecologiepremie+ vallen krijgen een kans ondersteuning te krijgen door de zogenaamde STRategische EcologieSteun (STRES). Biogas-E vzw denkt hierbij aan de opwerking van biogas tot biomethaan waar momenteel geen ondersteuning voor bestaat zoals in de ons omringende landen.

Voorwaarden

Het strategisch karakter van een investeringsproject wordt afgetoetst aan de hand van volgende voorwaarden:

  • het project biedt een globale milieu- of energieoplossing op ondernemingsniveau met gesloten energie- en materiaalkringlopen en procesgeïntegreerde oplossingen. Ecologie-investeringen die opgenomen zijn of potentieel in aanmerking komen om opgenomen te worden op de limitatieve technologieënlijst moeten een minderheid van het totale project uitmaken;
  • het project kadert in een globale visie van de onderneming  ten aanzien van het milieu of het duurzaam energiegebruik in de onderneming;
  • het project streeft generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen na.

Alleen ecologie-investeringsprojecten met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3 miljoen euro worden aanvaard binnen de strategische ecologiesteun.

Bijkomende voorwaarden waaraan de onderneming en investering moeten voldoen, zijn terug te vinden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Bedrag

Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van:

  • het type van de investering (milieu, energie)
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
  • de grootte van de onderneming

Een onderneming kan over een periode van drie jaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.

Procedure

Na een eventuele voorbespreking kan de strategische ecologiesteun aangevraagd worden via het online aanvraagformulier met toevoeging van de nodige bijlagen. De aanvraag moet ingediend worden in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen werkelijk starten. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat na of de aanvraag volledig is, waarna het ingediende project beoordeeld wordt door de commissie strategische ecologiesteun en de Vlaamse minister voor economie. 

Meer info

Bijkomende info is terug te vinden op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)