eigen_frontfoto

Inputstromen

Duurzaamheidscriteria

In kader van de Renewable Energy Directive II wijzigde de Vlaamse Regering de duurzaamheidscriteria opgenomen in het Verzamelbesluit Energie op 2 december 2022. Deze duurzaamheidscriteria hebben als doel het duurzaam gebruik van biomassa voor energieopwekking te verzekeren. Zo worden er broeikasgasemissiereducties en voorwaarden m.b.t. de afkomst van de biomassa opgelegd. Aan deze criteria is het al dan niet verkrijgen van groenestroomcertificaten gekoppeld. De nieuwe duurzaamheidscriteria traden in werking vanaf 1 juli 2023 en behelzen hoofdzakelijk strengere emissiereducties.

PLM=palmolie, KZO=koolzaadolie, HTA=houtafval, SLB=slib, RST=restafval voor verbranding, RDF=restafval voor refuse derived fuel, STG=stortgas, OBA=overig organisch biologisch afval voor vergisting, EGG=energiegewassen voor vergisting, MST=mest voor vergisting, LBA=landbouwafval voor vergisting, VLA=vloeibaar afval voor verbranding niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw
Type input- 
stroom
PLMKZOHTASLBRSTRDFSTGOBAEGGMSTLBAVLA
§1/2

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

§1/3

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

§1/4

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

§1/5

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

§1/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§1/6/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§1/7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§1/10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

§1/2 Gerealiseerde BKG-emissireductie door het gebruik van 
    a. Vloeibare biomassa 
        i. Operationeel geworden voor 05/10/2015 --> 50% 
        ii. Operationeel geworden tussen 05/10/2015 & 31/12/2020 --> 60% 
        iii. Operationeel geworden na 01/01/2021 --> 65% 
    b. Gasvormige of vaste brandstoffen die uit biomassa worden geproduceerd 
        i. Operationeel geworden voor 31/12/2025 --> 70% 
        ii. Operationeel geworden na 01/01/2026 --> 80 % 
§1/3 Biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen, verkregen van land met een grote biodiversiteit 
§1/4 Biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen verkregen van land met hoge koolstofvoorraden. 
§1/5 Biomassa mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen, verkregen vanuit veengebied. 
§1/6 Land waaruit bosbiomassa afkomstig is voldoet aan één van de volgende voorwaarden 
    a. Partij bij de Overeenkomst van Parijs 
    b. Nationaal bijdrage geleverd aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
    c. Nationale/subnationale wetgeving conform artikel 5 Overeenkomst van Parijs (koolstofvoorraden) 
§1/6/1 Land waaruit bosbiomassa is geoogst heeft nationale of subnationale wetgeving op de oogst alsook toezichts en handhavingssystemen die niet-duurzame productie tegengaan. 
§1/10 Beste praktijken voor instandhouding/verbetering van de bodem en bodemkwaliteit. Productie en beheersdoelstellingen vastgelegd in toezicht of beheerplan van exploitant/autoriteit.

Opdat deze daadwerkelijk in werking kunnen treden, is duidelijkheid nodig over de manier waarop deze criteria aangetoond kunnen worden. De van toepassing zijnde regelgeving is vastgelegd in het ministerieel besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken. Het ministerieel besluit omvat onder andere de zaken waaraan een uitgebreid biomassarapport moet voldoen. Biogasinstallaties kunnen echter beroep doen op het vereenvoudigde certificatiesysteem om duurzaamheid aan te tonen. Hierbij wordt een verklaring op woord van eer opgesteld dat aan alle van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria voldaan is. In het vereenvoudigde certificatiesysteem wordt forfaitair een emissiereductie van 71% toegekend aan de vergisting van energiegewassen, OBA, mest en landbouwafvalstromen indien de transportafstand minder dan 200 km bedraagt en het aandeel energiegewassen maximaal 20% van de inputstromen op massabasis bedraagt.

VLAREMA en het Vlaco-keuringsattest

Sinds 2012 geldt in Vlaanderen het Materialendecreet voor duurzaam materialenbeheer. De doelstelling van dit Materialendecreet is de schadelijke gevolgen van afval en grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, voor de mens en voor het milieu. Bij het decreet hoort een uitvoeringsbesluit, het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Het VLAREMA bevat gedetailleerde voorschriften over:

  • Vervoeren en verhandelen van afvalstoffen
  • Rapporteren over afvalstoffen en materialen
  • Gebruik van grondstoffen
  • Selectieve inzameling (sortering en ophaling) bij bedrijven
  • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Sinds 17 juni 2019 is het nieuwe VLAREMA (wijziging 7) van kracht. VLAREMA – wijziging 7 bevat onder meer een uitbreiding van de sorteerregels ten opzichte van VLAREMA – wijziging 6.

Het VLAREMA is hoofdzakelijk van belang voor biogasproducenten met betrekking tot het afzetten van hun digestaatproducten. Het VLAREMA schrijft voor dat van zodra organisch-biologische afvalstoffen worden gebruikt in een biologische verwerking, zoals een biogasinstallatie, voor de productie van meststoffen of bodemverbeterende middelen, zoals digestaatproducten, er een keuringsattest is vereist.

Voor eindproducten van de biologische verwerking, waarbij geen afvalstoffen zijn verwerkt, is VLAREMA niet van toepassing en is bijgevolg een keuringsattest strikt genomen niet vereist. Bij de co-vergisting van mest en energiegewassen met organisch-biologisch afval is het keuringsattest wel noodzakelijk.

De toekenning van het keuringsattest is een controlemechanisme om te vermijden dat onaanvaardbare diffusie van ongewenste en/of verontreinigende stoffen optreedt door afvalstoffen als meststof of bodemverbeterende middel op de Vlaamse bodem te gebruiken. De controle bevat onder meer het VLAREMA-analysepakket, waarbij analyses worden uitgevoerd op zware metalen, minerale oliën, PAK’s en andere organische stoffen. Er worden analyses uitgevoerd zowel op de inputstromen voor verwerking als de eindproducten (= digestaatproducten).

Vlaco doet de kwaliteitscontrole bij bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verweken tot grondstoffen of als meststof of bodemverbeterend middel. Hierbij levert Vlaco het Vlaco-keuringsattest af aan de betreffende bedrijven.

Wanneer de eindproducten buiten Vlaanderen worden geëxporteerd zonder keuringsattest, worden ze als afvalstof beschouwd en is de Europe Overbrengingsverordening (EVOA 1013/2006) van toepassing.

Bronnen/meer lezen: