eigen_frontfoto

Wat is biomethaan?

De term biomethaan wordt gebruikt om methaan (CH4) te beschrijven dat is afgeleid van biomassa. In het Energiebesluit (Art. 1.1.1 §2 9°/1) wordt biomethaan gedefinieerd als een gas uit organisch-biologische stof dat geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen waarvan de eigenschappen werden gewijzigd als gevolg van een fysische en/of chemische behandeling om het uitwisselbaar te maken met aardgas van het net of aardgas gebruikt voor voertuigen. Biomethaan geproduceerd door anaerobe vergisting, vergassing van houtige biomassa, of op basis van hernieuwbare elektriciteit vallen dus onder deze definitie. Biomethaan vormt in gecomprimeerde vorm (bio-CNG) of vervloeide vorm (bio-LNG) een hernieuwbaar alternatief voor de fossiele tegenhangers. Het gebruik van biomethaan als brandstof zorgt voor een sterke reductie in de uitstoot van CO2 en een vermindering in fijn stof en stikstofoxiden ten opzichte van benzine en diesel. 

Biomethaan heeft eigenschappen gelijkaardig aan aardgas en kan dus worden getransporteerd en opgeslagen in de beschikbare faciliteiten en infrastructuur. Het proces van biomethaanproductie is continu, controleerbaar en kan voor de nodige flexibiliteit van het energievoorzieningssysteem zorgen. Hierdoor is het mogelijk het biogas energie-efficiënter te gebruiken, indien de lokale vraag naar energie niet overeenstemt met de aangeleverde energie door een WKK-installatie. Bovendien kan het geproduceerde biomethaan opgeslagen worden in het aardgasnetwerk en zo de stabiliteit in het elektriciteitsnet mee verzekeren door enkel elektriciteit te produceren wanneer de vraag hoog is. De nood aan flexibele energieproductie zal de komende jaren enkel nog stijgen door het toenemend aantal weersafhankelijke energiebronnen (zon en wind). Daarnaast is er ook een duidelijk potentieel voor het vergroenen van warmtetoepassingen. Iets wat met de huidige hernieuwbare energiebronnen nog zeer moeilijk is. 

Datum