eigen_frontfoto

Call EU-innovatiefonds

Ideeën voor demonstratieprojecten om industriële oplossingen naar de markt te brengen en op die manier bij te dragen aan een koolstofneutraal Europa?

De Europese Commissie zal in de periode 2020-2030 verschillende oproepen lanceren binnen de scope van het EU-innovatiefonds en werkt daarvoor samen met de lidstaten en de sectororganisaties.

VOORWAARDEN

De focus ligt op grootschalige (CAPEX > €100 miljoen), middelgrote (CAPEX €20 miljoen - €100 miljoen) en kleinschalige (CAPEX < €20 miljoen) decarbonisatieprojecten, Innovatieve Cleantech-productieprojecten en pilootprojecten gericht op diepgaande ontkoling.

Meer specifiek, de Europese Commissie geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren regelt (EU ETS-richtlijn);
  • Milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

De scope van het fonds is dus ruim: er zijn weinig verdere bepalingen over het type projecten dat in aanmerking komt voor steun. Alle bedrijven, organisaties en instellingen die een demonstratieproject opzetten dat binnen de scope van het EU-innovatiefonds valt, kunnen een subsidie aanvragen (ook niet-ETS bedrijven).

STEUN

Het fonds ondersteunt tot 60% van de relevante kosten van een project. Deze relevante kosten zijn de additionele kosten voor de bouw en de exploitatie van de projectinstallatie gedurende 10 jaar na aanvang van het project in vergelijking met een referentiescenario. 
De subsidie mag gecombineerd worden met andere complementaire (Europese) financieringsbronnen.

PROCEDURE

Voorstellen dienen elektronisch te worden ingediend via het EU Funding & Tenders Portal.

Projecten worden geselecteerd op basis van:

  • Effectiviteit in het vermijden van broeikasgasemissies
  • Mate van innovatie
  • Project maturiteit
  • Schaalbaarheid
  • Kostefficiëntie

if

Foto: © European Commission

Datum