eigen_frontfoto

biomethaan

Biomethaanpotentieel per gemeente in kaart gebracht

Datum publicatie

Eerste resultaten van de ‘Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050’.

De huidige biogassector gebruikt slechts 14% van het beschikbare biogaspotentieel in Vlaanderen. Dat is de opvallende conclusie van het eerste deel van de Deep Dive Study, uitgevoerd door het Green Gas Platform. Voornamelijk biomassastromen afkomstig van de landbouw, zoals mest, oogstresten en op termijn tussengewassen, worden nog onderbenut.

Update gaswet faciliteert transport biomethaan

Datum publicatie

De Kamercommissie Energie heeft unaniem het wetsvoorstel van minister Van der Straeten aangenomen dat een update van de Gaswet voorziet. In het nieuwe wetsontwerp is er een verduidelijking van het geldende kader voor het vervoer van hernieuwbare gassen, waaronder biogas, en het mengen daarvan met aardgas.

Weer geen biomethaan in nieuwe call groene warmte

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 27/01/2021 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groene warmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In totaal wordt er een budget voorzien van 15 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro voor nuttige-groenewarmte-installaties en 12 miljoen euro voor  de benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Europese Commissie rekent op biogas voor reductie methaanuitstoot

Datum publicatie

De Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de uitstoot van methaangassen in Europa terug te dringen. De reductie van methaanemissies is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De nieuwe strategie focust op verschillende maatregelen om de uitstoot van methaan te reduceren in de landbouw-, afval- en energiesector. Samen zijn deze sectoren immers verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde methaanuitstoot, ten gevolge van menselijke activiteiten.

Eerste biomethaaninstallatie in Wallonië

Datum publicatie

Begin oktober werd de eerste biomethaaninstallatie in Wallonië ingehuldigd, in aanwezigheid van de Waalse ministers voor landbouw (W. Borsus), en voor klimaat en energie (P. Henry). De biogasinstallatie Cinergie in Fleurus zal jaarlijks 100.000 ton aan agrarische en industriële reststromen verwerken tot biogas. Eens het biogas is opgezuiverd zal het rechtstreeks geïnjecteerd worden in het Waalse gasnet. De installatie is uitgerust met een injectiecapaciteit van 600 m³ biomethaan per uur.

Gas.be kent premie toe aan biomethaanprojecten

Datum publicatie

Gas.be lanceert een premie voor biomethaanprojecten in België die injecteren in het transport- of distributienet. Met deze actie wil gas.be de productie van biomethaan stimuleren. Deze premie kan gecombineerd worden met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid.

Per project bedraagt de premie maximaal 20.000 euro, zolang het voorziene budget niet wordt overschreden. De aanvraagprocedure loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020

Aquafin start met eerste biomethaanproject

Datum publicatie

Aquafin wil eind dit jaar starten met een eerste biomethaanproject. Vandaag beheert Aquafin 14 biogasinstallaties die biogas produceren uit slib, afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Op de site van Antwerpen Zuid zal de WKK-installatie vervangen worden door een biomethaaninstallatie. Het biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het gasnet.

VREG lanceert garanties van oorsprong voor groen gas

Datum publicatie

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering het toekennen van garanties van oorsprong (GO's) voor biomethaan te regulariseren (meer info). Het bestaande registratiesysteem voor GO's voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK werd uitgebreid met GO's voor gas, warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het toekennen van GO's bleef ook na deze uitbreiding een bevoegdheid van de VREG.

Budget biomethaan daalt in call groene warmte 2020

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag.

Eerste tankstation met bio-CNG opent in Brussel

Datum publicatie

Total Belgium zorgt voor een primeur in België met de opening van het eerste bio-CNG tankstation in België. De uitbreiding van het bestaande tankstation met biomethaan kwam er op vraag van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, dat zijn wagenvloot wil vergroenen.