eigen_frontfoto

Alle artikels

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) brachten een nieuwe versie van de 'European Biomethane Map' uit. De European Biomethaan Map is een jaarlijkse publicatie van EBA en geeft een overzicht van de Europese biomethaanmarkt. Dit jaar is er voor het eerst een open-access interactieve kaart, gerealiseerd met de steun van EBA-leden waaronder Biogas-E.

UPDATE: De NZIA werd op 28 juni gepubliceerd in het Europees Staatsblad en trad in werking op 29 juni. De artikels omtrent de hernieuwbare energie veilingen en andere overheidsinterventies treden pas in werking vanaf 30 december 2025 en het artikel over duurzaamheid in openbare aanbestedingen vanaf 30 juni 2026.

Op 24 juni lanceerde de VREG een publieke consultatie over enkele aanpassingen aan het technische reglement voor de distributie van elektriciteit (TRDE) in het Vlaamse Gewest. De kern van de voorgestelde veranderingen ligt in de herziening van de allocatiepuntconfiguratie. Er worden nadere regels vastgelegd over het gebruik van kwartiergegevens uit digitale meters, meer specifiek voor de toewijzing van volumes aan marktpartijen in de allocatie. De consultatieperiode loopt van 24 juni tot en met 3 september 2024.

Wie investeert in nieuwe groene warmte- of restwarmteprojecten, of plant energie-efficiënte stadsverwarming aan te leggen, kan steun aanvragen via de call voor de ondersteuning van groene warmte. In 2024 wordt opnieuw een call georganiseerd. Hierbij kunnen steunaanvragen ingediend worden van 21 oktober tot en met 4 november 2024.

Voor de geïnteresseerden houdt het VEKA een online infosessie. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 10 september 2024 van 10u-12u. Meer info volgt later.

Op 14 maart stemde de Europese Commissie een gedelegeerde handeling die bijlage IX van de hernieuwbare energierichtlijn aanpast. Op 14 mei eindigde de periode van twee maanden waarin de Raad of het Europees parlement bezwaar konden indienen tegen de tekst en op 17 mei werd ze gepubliceerd in het Europees staatsblad. Lidstaten moeten deze aanpassingen doorvoeren tegen 14/09/2025. 

Wat is Bijlage IX? 

De successen van het BioDEN-project

English version in attachment

Op 17 mei 2024 werden de wijzigingen aan het verzameldecreet Energie VI bekrachtigd door de Vlaamse Regering. 

Hieronder worden de aanpassingen relevant voor bio-energie installaties opgesomd. 

Update: De wijzigingen aan het verzamelbesluit energie werden op 3 mei definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Op 19 januari keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan het verzamelbesluit energie voor een tweede keer principieel goed. In dit besluit wordt onder andere de call groene warmte aangepast om conform te zijn met de herziene Europese staatssteunregels, alsook enkele bijkomende aanpassingen aan de bepalingen.

Vlaanderen heeft de bedoeling één overkoepelende regulator uit te werken voor netgebonden infrastructuur. Op deze manier worden de verschillende taken gezamenlijk gecoördineerd en kunnen deze efficiënter aangepakt worden. De bestaande taken van de VREG en de WaterRegulator worden overgenomen door de Vlaamse nutsregulator die bevoegd is voor de infrastructuur voor elektriciteit (distributie en lokaal transport), aardgas (distributie), warmte, riolering, drinkwater en op termijn ook waterstof en CO2.