eigen_frontfoto

Alle artikels

Het volledige Biogas-E team wenst jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

We gaan er even tussenuit van 27 t.e.m. 31 december 2021. Terug op post vanaf 3 januari 2022.

Op vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering de nieuwe visienota over verduurzaming van warmte in Vlaanderen goedgekeurd. Het ‘Warmteplan 2025’ bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het Warmteplan 2025 legt ook de visie en ondersteuning voor biogas en biomethaan vast voor de komende jaren:

EU ETS

Het Europees handelssysteem in emissierechten (EU ETS) werkt volgens een ‘cap and trade’ principe, waarbij de totale uitstoot aan broeikasgassen (BKG) door installaties onder het systeem is afgetopt. Deze cap wordt jaarlijks verlaagd zodat de totale BKG-uitstoot daalt.

Gisteren vond de officiële inhuldiging plaats van de biomethaaninstallatie die sinds eind september operationeel is op de rioolwaterzuivering van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Dit gebeurde door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen. Eind november nam Biogas-E, tijdens een georganiseerde technische rondleiding, alvast een kijkje op de site.

Wageningen Universiteit, en meer specifiek Wageningen Environmental Research, rondde recent de monitoring en evaluatie af van verwerkingsinstallaties voor (co-vergiste) mest. Dit wordt samengevat in het eindrapport van het vierjarige Nederlandse project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen 2’. Samen met vijf grootschalige mestverwerkers werd inzicht verkregen in verschillende (mogelijke) technieken.

Eind november publiceerde de European Biogas Association (EBA) haar jaarlijks statistisch rapport. Dit omvat de meest actuele informatie over en analyses van de Europese biogas- en biomethaansector in 2020, alsook een vooruitblik op (midden)lange termijn.

De afzet van digestaat blijft een uitdaging in Vlaanderen die het business model van de biogasinstallaties onder druk zet. Met een nieuw onderzoeksproject wil Biogas-E, samen met Vlaamse en Turkse partners, de rendabiliteit van vergistingsinstallaties verhogen door het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het digestaat.

Begin september werd het eerste bio-CNG station op een Waals landbouwbedrijf officieel geopend. De familie Jonkeau uit Houffalize streeft maximaal naar circulariteit. Ze beschikken over een agrarische vergister, waarin koeienmest sinds oktober 2019 wordt omgezet tot biogas en vervolgens wordt gevaloriseerd tot elektriciteit en warmte. Daaraan gekoppeld trad er in de loop van 2021 een zuiverings- en compressiestation in werking waarin een deel van het biogas wordt omgezet naar bio-CNG, en dit op dezelfde site.

De Nitraatrichtlijn legt vast dat er niet meer dan 170 kg dierlijke stikstof (N) per hectare per jaar op het veld mag worden verspreid. Dit beperkt het gebruik van dierlijke mest en producten afkomstig van dierlijke mest (bv. digestaat). In 2018 ging, op vraag van DG Environment (DG ENVI), het project SAFEMANURE van start, waarin het Europees Joint Research Center criteria onderzocht waaraan moet voldaan worden willen gerecycleerde meststoffen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger fungeren.

De voorbije jaren werden reeds veel inspanningen geleverd om de emissie van landbouw- machines met dieselaandrijving te doen dalen. Recent werd nog een stap verder gegaan, met ‘s werelds eerste massageproduceerde tractor die op methaan rijdt. Door aandrijving met biomethaan, op basis van plantaardige landbouwreststromen of mest, wordt de verdere vergroening van dergelijke landbouwvoertuigen mogelijk. Bijkomende voordelen zijn de sterke reductie in CO2 en fijn stof in vergelijking met de klassieke dieselmotor.