eigen_frontfoto

Alle artikels

In 2021 voerde België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in. Dit werd ingevoerd om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven verzekeren na de toekomstige kernuitstap. Aan de hand van jaarlijkse veilingen wordt steun toegekend aan houders van capaciteit. Het CRM compenseert deze capaciteitshouders voor het gedeelte van hun investeringen dat niet door hun opbrengsten wordt gedekt. Om in aanmerking te komen moeten verschillende voorwaarden voldaan worden:

Vlak bij de E40 te Boutersem staat sinds kort een laadstation met drie laadpalen en één supercharger die 100% hernieuwbare groene stroom levert, een primeur in België. Deze groene stroom wordt lokaal op het bedrijf van Guilliams Green Power geproduceerd, wat maakt dat langdurige storingen vermeden kunnen worden. Met deze innovatie wil het bedrijf verder evolueren richting een ‘business-to-customer’ (B2C) onderneming om uiteindelijk subsidievrij te kunnen opereren, daar er in Vlaanderen nog heel wat onzekerheid is omtrent het toekomstige energiebeleid.

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) brachten een derde versie van de 'European Biomethane Map' uit. Deze publicatie is een update van de tweede 'European Biomethane Map' die in 2020 uitkwam. Deze uitgebreide kaart lokaliseert 1.174 productie-installaties van de 1.322 gekende biomethaaninstallaties operationeel in Europa. Daarnaast zijn voor elke installatie op de kaart specifieke details terug te vinden zoals de injectiecapaciteit, de inputstromen, opstartdatum en het type opzuivering.

Op 17 maart werd het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd op Vlaams niveau. Recent kwam er meer duidelijkheid rond wat dit betekent voor investeringen die voorheen reeds van VLIF-steun konden genieten (zie volledige VLIF-codelijst voor de blokperiode tot eind juni 2023). 

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het geactualiseerde (ontwerp) Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 goed. Dit plan stippelt een strategie uit voor Vlaanderen om het energiesysteem tegen 2030 koolstofarmer en duurzamer te maken. Vanuit Europa worden immers duidelijke doelstellingen opgelegd om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Vlaanderen gaat voor -40% broeikasgasemissiereductie t.o.v. 2005 en een hernieuwbare energieproductie van bijna 32 TWh tegen 2030.

De Vlaamse Regering hechtte op 28 april voor de tweede keer haar principiële goedkeuring aan het gewijzigde Energiebesluit. De actualisatie van de bandingfactoren voor brandstofgedreven technologieën, waaronder biogasprojecten, werd voorlopig uit het verzamelbesluit gehaald. Dit als logisch gevolg op de eerdere bekendmaking dat deze actualisatie met 12 maanden wordt uitgesteld.

Ideeën voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën (binnen Europa) die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden?

Op 30 maart 2023 lanceerde de Europese Commissie binnen de scope van het EU-innovatiefonds een derde call voor de zogenoemde “kleinschalige” projecten (met totale investeringsuitgaven tussen de 2.500.000 euro en 7.500.000 euro). De oproep loopt nog tot en met 19 september 2023.

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

BioDEN Richting gesloten nutriëntenkringloop

 English version in attachment

In samenwerking met internationale biogasexperts lanceerde de European Biogas Association (EBA) een document met uitvoerige informatie over methaanemissies afkomstig van installaties voor anaerobe vergisting. Dit ter ondersteuning en advisering van de biogassector, Europese beleidsmakers en operatoren van anaerobe vergisters. Het document geeft een technisch overzicht van optredende emissies, lekdetectie en emissiemeting (kwantificering), mitigatiestrategieën en resultaten van meetcampagnes.