eigen_frontfoto

Alle artikels

Het Biomethane Industrial Partnership lanceerde reeds zijn eerste rapporten. De publicaties van Task Force 2, "Een visie over het versnellen van de ontwikkeling van biomethaanprojecten" en "Versnellen van vergunningsprocedures voor biomethaan" gaan dieper in op de fundamentele factoren die beslissingen en investeringen in biomethaanprojecten kunnen versnellen. Task Force 4 kwam naar buiten met een nieuwe publicatie over de economische aspecten van biomethaanproductie.

Boerenbond wil een broodnodige impuls geven aan technologische bedrijven, zowel binnen als buiten de landbouwsector, door een totaal van 2 miljoen euro (€500.000 per jaar) aan financiële middelen vrij te maken voor innovatieve PAS-oplossingen. Dit kadert in het totaalplan rond stikstof om de uitstoot van ammoniakemissies verder te verminderen en oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen. In 2024, 2025 en 2026 zal Boerenbond dezelfde oproep lanceren. Zo wil de Boerenbond in totaal een zestiental projecten (financieel) ondersteunen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is op zoek naar projecten die zich richten op een versnelde toename van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Het Vlaamse EFRO-programma 2021 – 2027 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zo draagt het bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal.

De eerste editie van de European Biomethane Week ging door tijdens de derde week van oktober. Dit is een concept voor producenten, gebruikers, investeerders en wetgevers die betrokken zijn bij de inzet van biogassen in heel Europa. Het event bouwde voort op de European Biogas Conference, het kernevenement van de European Biogas Association.

Bio Blue Ieper is de eerste Vlaamse agro-industriële vergister die biomethaan injecteert in het gasnet. De huidige verwerkingscapaciteit, die in de toekomst nog verdubbeld kan worden, bedraagt 50.000 ton organisch afval per jaar en resulteert in een injectie van 100 GWh biomethaan doorheen het jaar. De installatie verwerkt op dit moment hoofdzakelijk organisch biologisch afval (OBA) en bijproducten die vrijkomen uit de agro-industrie (bv. restfractie na oliepersing). Verder laat de technologie ook de verwerking van mest toe. Biogas-E sprak met ondernemer Bart De Lathauwer.

Op 16 oktober 2023 werd het nieuwe Besluit van de administrateur-generaal van het VEKA over het vereenvoudigde certificatiesysteem om duurzaamheid aan te tonen gepubliceerd. Dit certificatieschema moet toegepast worden op de van toepassing zijnde biomassa gecontracteerd vanaf 1 juli 2023. Aanpassingen aan dit besluit waren nodig door gewijzigde duurzaamheidscriteria opgenomen in het Verzamelbesluit Energie op 2 december 2022. De belangrijkste wijzigingen waren:
    - Het verstrengen van de te realiseren BKG-emissiereducties.

UPDATE: RED III werd op 12 september goedgekeurd door het Europees Parlement en op 9 oktober door de Europese Raad. De geüpdatete richtlijn wordt van kracht 20 dagen na publicatie in het publicatieblad van de Unie.

De (Vlaamse) biogassector biedt al enkele jaren diverse uitdagingen het hoofd. Zo luidde de start van het conflict tussen Rusland en Oekraïne het begin van een energiecrisis in. Deze crisis zorgde naast hoge elektriciteitsprijzen ook voor toegenomen schaarste en sterk gestegen kostprijzen voor biomassa(rest)stromen op de markt. Bovenop die energiecrisis woedt steeds meer onzekerheid door wispelturig beleid rond o.a.

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) behandelde recent het dossier rond de ammoniakuitstoot van pocketvergisters bij rundveestallen. Concreet werd geconcludeerd dat de toepassing van pocketvergisting op een rundveestal niet leidt tot een significante netto-toename in ammoniakemissie t.o.v. een rundveestal zonder pocketvergisting. Aan volgende voorwaarden moet dan wel worden voldaan: 
-    Gesloten leidingen voor het overbrengen van de mest naar de digestaatopslag 
-    Gesloten digestaatopslag

BioDEN: P-terugwinning via zure uitlogingEnglish version in attachement