eigen_frontfoto

Alle artikels

Om bio-energie als hernieuwbaar te kunnen beschouwen, dient voldaan te worden aan duurzaamheidscriteria. Deze vermijden dat biomassa uit waardevolle gebieden ingezet wordt voor energieproductie en leggen minimale broeikasgasemissiereducties op. De manier waarop conformiteit aan deze criteria aangetoond kan worden, is vastgelegd in volgende regelgeving:

Het Vlaams Parlement keurde het decreet betreffende het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest goed. Voorheen werd het transportkader bepaald door de Europese CCS-richtlijn geïmplementeerd via het Decreet en Besluit Diepe Ondergrond. Dit bleek echter ontoereikend om het transport van CO2 via pijpleidingen toe te laten. Zo regelt deze onder andere enkel het vervoer van CO2 voor geologische opslag en niet het vervoer voor gebruik.

De Europese Biogas Associatie (EBA) lanceerde haar nieuwste publicatie over het potentieel van digestaat voor het bevorderen van gezonde bodems en duurzame landbouwpraktijken in Europa. De paper "Exploring digestate’s contribution to healthy soils" onderzoekt de veelzijdige voordelen van de integratie van digestaat in de landbouwpraktijken van de EU.

In de komende decennia staan België en Vlaanderen voor een reeks uitdagingen in de zoektocht naar nieuwe en duurzame energiebronnen. Enerzijds moeten wij onze klimaatdoelstellingen behalen, een betaalbare energietransitie realiseren en minder afhankelijk van het buitenland worden. Anderzijds moeten we onze industrie slagkrachtig houden en onze landbouw op zo’n manier verduurzamen dat die een leefbare toekomst biedt aan onze landbouwers.

In kader van het Horizon Europe project NUTRI-KNOW werd een ronde-tafel gesprek georganiseerd tijdens de ManuREsource conferentie in Antwerpen. Dit met als uiteindelijke doel om de outputs binnen NUTRI-KNOW, en praktijkgerichte informatie in het algemeen, zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van verschillende stakeholders. Deze interactieve workshop vertrok vanuit eerder verzamelde resultaten binnen het NUTRI-KNOW project.

Het Belgische ontwerp nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) werd op 22 november 2023 aan de Europese Commissie (EC) overgemaakt. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen vooropgesteld door de Europese Unie te behalen, stelde de EC op 23 februari in totaal 23 aanbevelingen op voor het ontwerpplan. Zo zijn verschillende 2030-targets binnen dit plan volgens de EC onvoldoende ambitieus:

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2022 en biedt de mogelijkheid om aan de hand van cijfers en grafieken de evolutie van de sector in Wallonië te ontdekken. 

Voor de tweede maal zal Boerenbond bedrijven, toeleveranciers, onderzoekers of andere stakeholders financieel steunen bij projecten om stikstofemissiereducerende technieken of maatregelen te ontwikkelen in Vlaanderen. Gedurende 4 jaar wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van €500.000 vrijgemaakt. Projecten die uiteindelijk geselecteerd worden, kunnen hun kosten voor de helft vergoed krijgen met een maximum van 125.000 euro.

Biogas-E stelt naar jaarlijkse gewoonte een rapport op met de huidige stand van zaken van de Vlaamse biogassector. Voor dit rapport vertrouwen we op de data uit de jaarlijkse sectorbarometer, die dit jaar in samenwerking met ODE Bio-Energieplatform en COGEN Vlaanderen wordt uitgestuurd.

Er loopt een openbare consultatie van het 'G8/01 Voorschrift decentrale gasinjectie' opgesteld door Synergrid. Dit voorschrift spitst toe op de gaskwaliteit en technische aspecten van injectie die gerespecteerd moeten worden bij injectie van een gas compatibel met aardgas, zoals biomethaan, in het transport- of distributienet. Het betreffen volgende herzieningen: