eigen_frontfoto

Alle artikels

Om het duurzaam gebruik van biomassa voor energieopwekking te controleren, koppelt de Vlaamse overheid een aantal duurzaamheidscriteria aan het verkrijgen van groenestroomcertificaten. Het aantonen van deze biomassakenmerken wordt gedaan aan de hand van een biomassarapport, zoals reeds werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 5 april 2019. Om de administratieve last voor biogasuitbaters te beperken, werd een vereenvoudigd certificatiesysteem uitgewerkt.

In navolging van de financiële compensatieregeling voor zonnepalen werd, naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof en de daaropvolgende vernietiging van het principe van de virtueel terugdraaiende teller, ook een regeling uitgewerkt voor niet-PV installaties, waaronder pocketvergisters met een maximaal elektrisch vermogen tot 10 kW.

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.

De VREG lanceerde recent een simulator waardoor het voor gezinnen en kleine bedrijven aangesloten op het laagspanningsnet mogelijk wordt om een beter zicht te krijgen op de impact van de invoering van het capaciteitstarief op hun elektriciteitsfactuur. De tariefstructuur voor grotere verbruikers was vaak al deels gebaseerd op capaciteit.

Wie investeert in nieuwe groene warmte- of restwarmteprojecten, of plant een warmtenet aan te leggen, kan hiervoor steun aanvragen via de call die loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021

Met de lancering van een nieuwe webpagina wil de VREG de energiedata toegankelijker, overzichtelijker en visueler maken. Op de website kunnen data voor elektriciteit, aardgas, warmte en koude, steuncertificaten en garanties van oorsprong eenvoudig geraadpleegd worden.

Via een stakeholderoverleg kon t.e.m. 6 juni feedback worden aangeleverd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op onderstaande delen van het ontwerprapport 2021:

Midden september zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) de oproep ‘Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ openstellen. Deze maakt het mogelijk steun aan te vragen om de haalbaarheid van het opschalen van toepassingen in de bio-economie te testen. De oproep moet drempelverlagend en sensibiliserend werken voor kleinere bedrijven en projecten die nood hebben aan pilootinfrastructuur-testen. 

Heel wat autobestuurders zijn zich er niet van bewust dat ze gedeeltelijk op biobrandstoffen rijden. Zo mag er maximum 7% biodiesel toegevoegd worden aan diesel, en maximum 10% ethanol aan benzine. Door brandstofleveranciers te verplichten biobrandstoffen bij te mengen in de fossiele brandstoffen wil België de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van het verkeer verlagen. Niet alle biobrandstoffen scoren echter even goed op vlak van broeikasgasemissiereductie.