eigen_frontfoto

Alle artikels

In bijlage van de zomereditie 2021 van het Biogas-E magazine  vindt  u  eenmalig  het nieuwe IMPACT magazine!

Dit is  het  resultaat  van  een  hechte  samenwerking tussen het RE-SOURCE.BIO netwerk (een initiatief ontsproten aan de UGent met brede Vlaamse partnerschappen) en de IMPACT vzw (opgericht met als doel onderzoekscommunicatie naar professionele gebruikers toe). Ook Biogas-E is een trotse partner van dit netwerk.

In navolging van de financiële compensatieregeling voor zonnepalen werd, naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof en de daaropvolgende vernietiging van het principe van de virtueel terugdraaiende teller, ook een regeling uitgewerkt voor niet-PV installaties, waaronder pocketvergisters met een maximaal elektrisch vermogen tot 10 kW.

In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering is een verhoging voorzien van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. Deze ‘kapitaalinjectie’ gaat gepaard met een evaluatie van de call groene warmte, waaronder de investeringssteun voor biomethaan valt. Op vrijdag 2 juli heeft de Vlaamse regering ingestemd met een aantal wijzigingen aan het regelgevend kader van de call. De belangrijkste wijzigingen voor de steun van biomethaanproductie worden overlopen.

Van 18 maart tot en met 2 mei 2021 liep een consultatie over een voorstel tot wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024, met focus op:

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 15 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België.

Begin juni publiceerde de FOD Economie een nieuwe studie over de rol van gasvormige energiedragers in een klimaatneutraal België. Tegen 2050 wil België, in lijn met de Europese doelstellingen, klimaatneutraal zijn. Om het energiesysteem te vergroenen, wordt er voornamelijk gerekend op een doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Toch zullen gassen een belangrijke rol blijven spelen in het energiesysteem, om de technische en economische beperkingen van een volledige elektrificatie op te vangen.

Eind 2025 worden de kerncentrales in België gesloten. Om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België ook na de sluiting van deze centrales te waarborgen, heeft de federale overheid een vergoedingsmechanisme uitgewerkt. Dat mechanisme –  Capacity Remuneration Mechanism (CRM) – geeft een vergoeding aan uitbaters om hun productiecapaciteit ter beschikking te stellen om onbalansen op het elektriciteitsnet op te vangen.

Eerste resultaten van de ‘Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050’.

De huidige biogassector gebruikt slechts 14% van het beschikbare biogaspotentieel in Vlaanderen. Dat is de opvallende conclusie van het eerste deel van de Deep Dive Study, uitgevoerd door het Green Gas Platform. Voornamelijk biomassastromen afkomstig van de landbouw, zoals mest, oogstresten en op termijn tussengewassen, worden nog onderbenut.

De uitstoot van stikstof, voornamelijk afkomstig van landbouw, transport en industrie, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in de Vlaamse natuurgebieden. Plantensoorten die groeien op schrale bodem worden verdrongen door stikstofminnende planten. Om terug tot een gezond evenwicht te komen, legt Vlaanderen beperkingen op voor de uitstoot van stikstof via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De Kamercommissie Energie heeft unaniem het wetsvoorstel van minister Van der Straeten aangenomen dat een update van de Gaswet voorziet. In het nieuwe wetsontwerp is er een verduidelijking van het geldende kader voor het vervoer van hernieuwbare gassen, waaronder biogas, en het mengen daarvan met aardgas.