eigen_frontfoto

Uitbreiding grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen

Bijlage IX RED aangepast

Op 14 maart stemde de Europese Commissie een gedelegeerde handeling die bijlage IX van de hernieuwbare energierichtlijn aanpast. Op 14 mei eindigde de periode van twee maanden waarin de Raad of het Europees parlement bezwaar konden indienen tegen de tekst en op 17 mei werd ze gepubliceerd in het Europees staatsblad. Lidstaten moeten deze aanpassingen doorvoeren tegen 14/09/2025. 

Wat is Bijlage IX? 

Om te voorkomen dat energieproductie concurreert met voedselproductie, beperkt de hernieuwbare energierichtlijn het aandeel van niet-duurzame biobrandstoffen en biogas op basis van gewassen in de transportsector. Daarnaast stimuleert de richtlijn het gebruik van grondstoffen zoals opgesomd in bijlage IX voor biobrandstoffen en biogas. Deze grondstoffen krijgen immers een speciale behandeling waarbij hun energie-inhoud tweemaal wordt meegeteld in de hernieuwbare transportbrandstofdoelstellingen. Op deze manier wil de EU alternatieve brandstoffen ondersteunen die niet op voedsel of voeder gebaseerd zijn. Daarnaast worden binnen de hernieuwbare energierichtlijn specifieke subdoelstellingen geformuleerd voor de grondstoffen opgesomd in deel A en deel B van bijlage IX.

RED II subdoelstellingen aandeel energie-inhoud van transportbrandstoffen volgens Bijlage IX .
 202220252030
Deel A>0,2%>1%>3,5%
Deel B

max. 1,7%

De gedelegeerde handeling voegt enkele nieuwe grondstoffen toe aan deel A en B van Bijlage IX. In deel A werd toegevoegd:

 • Foezelolie uit alcoholische distillatie.
 • Ruwe methanol van kraftpulp afkomstig van de productie van houtpulp.
 • Tussengewassen, zoals vanggewassen en bodembedekkers die worden geteeld in gebieden waar de productie van voedsel- en voedergewassen vanwege een korte vegetatieperiode beperkt is tot één oogst. Bijkomende voorwaarden zijn dat het gebruik ervan de vraag naar extra grond niet aanwakkert en dat het gehalte aan organisch materiaal in de bodem gehandhaafd blijft wanneer deze worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector.
 • Gewassen die op ernstig aangetaste grond worden geteeld, met uitzondering van voedsel- en voedergewassen, wanneer deze worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector.
 • Cyanobacteriën.

Aan deel B worden de volgende grondstoffen toegevoegd:

 • Beschadigde gewassen die niet geschikt zijn voor gebruik in de voedsel- of voederketen, met uitzondering van stoffen die opzettelijk zijn gewijzigd of zijn verontreinigd om aan deze definitie te voldoen.
 • Stedelijk afvalwater en andere derivaten dan zuiveringsslib.
 • Gewassen die op ernstig aangetaste grond worden geteeld, met uitzondering van de in deel A van deze bijlage vermelde voedsel- en voedergewassen, wanneer deze niet worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector.
 • Tussengewassen, zoals vanggewassen en bodembedekkers, met uitzondering van de in deel A van deze bijlage vermelde grondstoffen.  
   

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags