eigen_frontfoto

Alle artikels

Het H2020-project REGATRACE had tot doel de marktopname van biomethaan te versnellen in verschillende Europese landen, waaronder België, en handel in biomethaan tussen landen mogelijk te maken. Zoals tijdens de eindconferentie van REGATRACE (16 november) duidelijk naar voren kwam, zijn er tot op vandaag nog heel wat organisatorische, technische en economische barrières te overbruggen om efficiënte biomethaanhandel tussen verschillende EU-landen te kunnen realiseren.

Het SEMPRE-BIO project, gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie, ging begin november officieel van start. Vandaag en morgen gaat het kick-off event door in Barcelona.

Net als vorig jaar introduceert Gas.be een premie om biomethaanprojecten in België te ondersteunen. Nieuwe of vernieuwde biogasinstallaties die biomethaan produceren en dit vervolgens injecteren in het aardgasdistributienet of vervoernet, of het rechtstreeks gebruiken om een bio-CNG station te bevoorraden, kunnen een aanvraag indienen. Belangrijk is dat er reeds een definitieve vergunning ontvangen is voor het project. 

De meststoffensector heeft het zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. Vorige week communiceerde de Europese Commissie enkele voorstellen tot korte- en lange termijn maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Dit vanuit de visie om negatieve effecten op de landbouwkundige opbrengsten, en daaraan gekoppelde voedseltekorten, ten gevolge van hoge kunstmestprijzen te vermijden. Ze zetten hoofdzakelijk in op een versnelde transitie richting duurzame voedselproductie en innovatieve technologieën.

Update - Op 28 oktober keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet definitief goed. Hoe onderstaande wijzigingen in praktijk zullen worden doorgevoerd, dient nu nog concreet te worden vastgelegd. Wel is alvast geweten dat de actualisatie per projectcategorie zal gebeuren en dat de eerste actualisatie zal gelden vanaf augustus 2023.

Wat is overwinstbelasting?
Het nieuws gonst met berichtgeving omtrent overwinstbelasting in de energiesector, opgelegd door Europa maar ook met de volle steun van de lidstaten. Op deze manier hoopt Europa een antwoord te bieden op de hoge winsten die grote delen van de energiesector momenteel boeken.

De opschaling van biomethaanproductie tegen 2030, zoals voorgesteld in het REPowerEU-plan, zal de Europese Unie ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen en bijdragen aan de energiezekerheid. Om het Europese potentieel te benutten, is het echter essentieel dat biomethaan over de landgrenzen heen kan verhandeld worden.

Vorige week werd een nota opgesteld als reactie op het voorstel van Minister Van der Straeten rond het instellen van een inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten. Met deze nota wensen wij - zijnde Febiga, Biogas-E en Vlaco - de context en problematiek voor biogasproducenten te kaderen.

De Europese Commissie en stakeholders die zich inzetten voor de groene energietransitie lanceerden begin oktober het Biomethane Industrial Partnership (BIP). Deze publiek-private samenwerking werd reeds aangekondigd in het REPowerEU-plan. Het heeft tot doel de verwezenlijking van het target te ondersteunen om de jaarlijkse productie en het gebruik van biomethaan tegen 2030 te verhogen tot 35 miljard m3. Dit zal de afhankelijkheid van Europa voor aardgas uit Rusland op een kosteneffectieve manier verminderen.