eigen_frontfoto

Alle artikels

Eind november publiceerde de European Biogas Association (EBA) haar jaarlijks statistisch rapport. Dit omvat de meest actuele informatie over en analyses van de Europese biogas- en biomethaansector in 2020, alsook een vooruitblik op (midden)lange termijn.

De afzet van digestaat blijft een uitdaging in Vlaanderen die het business model van de biogasinstallaties onder druk zet. Met een nieuw onderzoeksproject wil Biogas-E, samen met Vlaamse en Turkse partners, de rendabiliteit van vergistingsinstallaties verhogen door het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het digestaat.

Begin september werd het eerste bio-CNG station op een Waals landbouwbedrijf officieel geopend. De familie Jonkeau uit Houffalize streeft maximaal naar circulariteit. Ze beschikken over een agrarische vergister, waarin koeienmest sinds oktober 2019 wordt omgezet tot biogas en vervolgens wordt gevaloriseerd tot elektriciteit en warmte. Daaraan gekoppeld trad er in de loop van 2021 een zuiverings- en compressiestation in werking waarin een deel van het biogas wordt omgezet naar bio-CNG, en dit op dezelfde site.

De Nitraatrichtlijn legt vast dat er niet meer dan 170 kg dierlijke stikstof (N) per hectare per jaar op het veld mag worden verspreid. Dit beperkt het gebruik van dierlijke mest en producten afkomstig van dierlijke mest (bv. digestaat). In 2018 ging, op vraag van DG Environment (DG ENVI), het project SAFEMANURE van start, waarin het Europees Joint Research Center criteria onderzocht waaraan moet voldaan worden willen gerecycleerde meststoffen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger fungeren.

De voorbije jaren werden reeds veel inspanningen geleverd om de emissie van landbouw- machines met dieselaandrijving te doen dalen. Recent werd nog een stap verder gegaan, met ‘s werelds eerste massageproduceerde tractor die op methaan rijdt. Door aandrijving met biomethaan, op basis van plantaardige landbouwreststromen of mest, wordt de verdere vergroening van dergelijke landbouwvoertuigen mogelijk. Bijkomende voordelen zijn de sterke reductie in CO2 en fijn stof in vergelijking met de klassieke dieselmotor. 

De voorbije weken bereikten de aardgasprijzen ongeziene hoogtes. De onzekerheid over gasleveringen uit Rusland zorgt voor extra kosten bij Vlaamse bedrijven en gezinnen. Toch komt niet al ons gas uit Rusland. Vlaanderen telt 134 vergistingsinstallaties die biogas produceren. Biogas – door bacteriën uit organisch afval geproduceerd – is een hernieuwbare en duurzame energiebron. Vandaag is ongeveer 8% van de groene elektriciteit en 12% van de groene warmte in Vlaanderen afkomstig uit biogas.

Sinds enkele weken is de biomethaan-unit op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid operationeel. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen.  

Om het duurzaam gebruik van biomassa voor energieopwekking te controleren, koppelt de Vlaamse overheid een aantal duurzaamheidscriteria aan het verkrijgen van groenestroomcertificaten. Het aantonen van deze biomassakenmerken wordt gedaan aan de hand van een biomassarapport, zoals reeds werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 5 april 2019. Om de administratieve last voor biogasuitbaters te beperken, werd een vereenvoudigd certificatiesysteem uitgewerkt.

In navolging van de financiële compensatieregeling voor zonnepalen werd, naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof en de daaropvolgende vernietiging van het principe van de virtueel terugdraaiende teller, ook een regeling uitgewerkt voor niet-PV installaties, waaronder pocketvergisters met een maximaal elektrisch vermogen tot 10 kW.

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.