eigen_frontfoto

Alle artikels

De uitstoot van stikstof, voornamelijk afkomstig van landbouw, transport en industrie, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in de Vlaamse natuurgebieden. Plantensoorten die groeien op schrale bodem worden verdrongen door stikstofminnende planten. Om terug tot een gezond evenwicht te komen, legt Vlaanderen beperkingen op voor de uitstoot van stikstof via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De Kamercommissie Energie heeft unaniem het wetsvoorstel van minister Van der Straeten aangenomen dat een update van de Gaswet voorziet. In het nieuwe wetsontwerp is er een verduidelijking van het geldende kader voor het vervoer van hernieuwbare gassen, waaronder biogas, en het mengen daarvan met aardgas.

Update 28/05/21: Het stakeholderoverleg over deel 3 van het ontwerprapport 2021, waarin het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK worden geëvalueerd, is geopend en loopt ook t.e.m. 6 juni.

 

Biomassa- en voedsel(rest)stromen hebben veel te bieden in de transformatie naar de circulaire economie. Vlaanderen werd recent door de OESO nog geroemd als koploper in die transitie naar de circulaire economie. Om die koploperspositie te behouden moet het potentieel van biomassa- en voedsel(rest)stromen nog beter benut worden.

Op 21 april keurde de Europese Commissie de EU-taxonomie goed. De EU-taxonomie is een wetenschappelijk gebaseerd classificatiesysteem dat duidelijkheid moet scheppen over welke economische activiteiten onder welke criteria als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd, en op die manier duurzame financiering moet helpen bevorderen.

De European Biogas Association (EBA) publiceerde recent een document waarin wordt geschetst dat biogasproductie uit industrieel afvalwater een groot potentieel heeft om broeikasgasemissies (in)direct gelinkt aan afvalwaterbehandeling te verminderen, en op die manier dus bij te dragen aan de weg naar klimaatneutraliteit. De introductie van een anaerobe vergistingsstap voorafgaand aan de aerobe behandeling resulteert in biogasproductie en kan de broeikasgasuitstoot reduceren op verschillende manieren, namelijk door: 

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik. 

Van 17 maart tot en met 30 april loopt een nieuwe VLIF-oproep die het mogelijk maakt steun te verkrijgen voor de realisatie van innovatieve projecten gericht op de productie, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid landbouwers verder ondersteunen alsook stimuleren om innovaties na te streven die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor huidige uitdagingen op economisch en maatschappelijk vlak. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, digitalisering,…

De Code van Goede Praktijk geeft de richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud op en de interne controle van debietmeters gebruikt voor het meten van voor vloeistofstromen in mestbewerkings- en -verwerkingsinstallaties. Het uitgangspunt van deze Code is het waarborgen van de kwaliteit van de debietsmetingen. De Code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties (meer info).

Vlaanderen wil de omschakeling maken naar een meer circulaire economie, waarbij het sterkt rekent op de bio-economie. In een bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals biogebaseerde producten. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft daarom een beleidsplan bio-economie voorgesteld dat de nadruk legt op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw.