eigen_frontfoto

VLAREMA 9 verplicht informatiefiche

Informatiefiche

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) werd op 22 december 2023 definitief gewijzigd.

Artikel 2.3.3.4. van dit gewijzigde besluit bepaalt dat de producent van afvalstoffen die door biologische verwerking omgevormd worden tot bodemverbeterende middelen of meststoffen een informatiefiche moet opmaken. Dit met uitzondering van afvalstoffen die in risicoklasse 1 ingedeeld zijn (bv: GFT, groenteresten van de voedingsnijverheid...). De categorisering van OBAs is opgenomen in het Algemeen Reglement van de Certificering en zal nog verder worden verfijnd via een ministerieel besluit waarbij ook staalname en analysefrequentie bij hogere risicoklassen zal worden aangescherpt. De producent is in regel de oorspronkelijke producent van de OBA. Belangrijk is dat de biologische verwerker optreedt als eerste controlepunt. Afvalstoffen waarvoor een informatiefiche verplicht is, mogen niet aanvaard worden indien de informatiefiche ontbreekt of ouder is dan zes maanden. Hoe deze informatiefiche er uit zal zien, wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

Verder wordt met het besluit een analysepakket voor PFAS toegevoegd aan het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). Dit aangezien momenteel nieuwe normenkaders voor PFAS in afvalstoffen, bestemd voor gebruik als bodemverbeterend middel of meststof en voor gebruik als bouwstof, in voorbereiding zijn.

Foto: ©Pixabay

Datum publicatie
Tags