eigen_frontfoto

NUTRI-KNOW

Exchanging easy-to-understand nutrient management knowledge with farmers

English version: see below

Het internationaal project NUTRI-KNOW heeft als doel de resultaten rond nutriëntenbeheer en circulaire bio-economie voortvloeiend uit 12 EIP-AGRI (AGRIcultural European Innovation Partnership) Operationele Groepen (OG’s) uit vier lidstaten (Spanje, Italië, België en Ierland) breed te verspreiden onder de agrarische sector in de vorm van toegankelijke en praktijkgerichte kennis. De OG's zijn bedoeld om diverse actoren samen te brengen, zoals landbouwers, onderzoekers, adviseurs, bedrijven, milieugroeperingen, consumentenbelangengroepen of andere organisaties, en op die manier innovatie in de land- en bosbouwsector te bevorderen. Door verschillende OG's samen te brengen in het NUTRI-KNOW project wordt de volledige waardeketen van nutriëntenbeheer (veehouderij, opslagsystemen, verwerkingstechnologieën, kunstmestproductie, transport en toepassing) behandeld en geoptimaliseerd.

De projectmethodiek bestaat uit vijf verschillende stappen:

  1. Gegevensverzameling en -analyse van alle resultaten van de betrokken OG's (meta-database)
  2. Verschillende analyses voor het vaststellen van de huidige situatie (beleid, landbouwpraktijken, behoeften en uitdagingen)
  3. Vertaling van de kennis in een taal die duidelijk is voor het brede publiek (vb. landbouwers, stakeholders, studenten, ...)
  4. Verspreiding en communicatie van de praktijkkennis via kanalen die worden geraadpleegd door landbouwers
  5. Interconnectie van landbouwers en andere stakeholders binnen de EU met de oprichting van een Community of Practice (CoP)

Ten slotte zal het project, met alle kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van NUTRI-KNOW, een Results Amplification Methodology (RAM) ontwikkelen die zal dienen als richtlijn om projectresultaten van de verschillende OG's effectief op te schalen en te verbreden.

Algemeen vormt Biogas-E een brug tussen beleid, onderzoek en stakeholders in de biogassector. Binnen het project zijn de hoofdtaken van Biogas-E: communicatie en disseminatie, het verzamelen van relevante data in een meta-database, het opstellen van beleidsaanbevelingen en het mee oprichten van een Community of Practice (CoP) rond nutriëntenbeheer. Eveneens is Biogas-E verantwoordelijk voor de OG Pocketboer II binnen het project.

Gecoördineerd door: Fundacio Universitaria Balmes - Universitat De Vic (UVIC UCC), Spanje

Lid van: Biorefine Cluster Europe

Met steun van: Horizon Europe

 

English version

The main objective of NUTRI-KNOW is to broaden EIP-AGRI Operational Group (OG) outcomes on the thematic of nutrient management across borders to modernise and dynamise the agricultural sector by collecting, translating and sharing easy-to-understand and practice-oriented knowledge. The OGs are intended to bring together multiple actors such as farmers, researchers, advisers, businesses, environmental groups, consumer interest groups or other NGOs to advance innovation in the agricultural and forestry sectors. NUTRI-KNOW will build accessible and practice-oriented knowledge on the experience and outcomes from 12 EIP-AGRI Operational Groups (OGs) from four member states (Spain, Italy, Belgium and Ireland) regarding circular bioeconomy and nutrient management. By bringing multiple OGs together in the NUTRI-KNOW project, the entire value chain of nutrient management (livestock, storage systems, processing technologies, fertilizer production, transport and application) is covered and optimized.

The project methodology is divided in five different steps:

  1. Data collection and analysis of all the outcomes of the engaged OGs (metadatabase)
  2. Multi-approach analysis to establish a solid baseline of the current situation (policies, farming practices, needs and challenges)
  3. Consolidation and translation of the knowledge in a language that can be easy to understand for farmers and practitioners
  4. Delivery and transfer of the practice-oriented material created in the communication channels most consulted by farmers
  5. Interconnection of actors and territories with the creation of a cross-border Community of Practice (CoP)

Finally, with all the knowledge gained during NUTRI-KNOW execution, the project will develop a Results Amplification Methodology (RAM) that will serve as a guideline to upscale and broaden project outcomes effectively in any thematic of interest.

In general, Biogas-E forms a bridge between policy, research and stakeholders in the biogassector. The main tasks of Biogas-E within this project are: communication and dissemination, collecting relevant data in a meta-database and creation of policy recommendations and a Community of Practice (CoP) on nutrient management. In addition, Biogas-E is responsible for the OG Pocketboer II involved in the project.

Coordinated by: Fundacio Universitaria Balmes - Universitat De Vic (UVIC UCC), Spain

Member of: Biorefine Cluster Europe

logo

 

 

 

With support of: Horizon Europe

ECThis project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101086542.


Foto: © NUTRI-KNOW

Start project
Einde project