eigen_frontfoto

Officiële inhuldiging biomethaaninstallatie Aquafin

demir biomethaan

Gisteren vond de officiële inhuldiging plaats van de biomethaaninstallatie die sinds eind september operationeel is op de rioolwaterzuivering van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Dit gebeurde door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Slib wordt vergist en het gewonnen biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, en dus groen gas. Zowel de toepassing op rioolwater als de financiële constructie zijn pionierswerk in Vlaanderen. Eind november nam Biogas-E, tijdens een georganiseerde technische rondleiding, alvast een kijkje op de site.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Antwerpen-Zuid dateert van midden de jaren 2000. Het huishoudelijk afvalwater van een groot deel van Antwerpen wordt verzameld op de site en binnen de 24 uur gezuiverd, door middel van een mechanische en daaropvolgende biologische zuiveringsstap, tot de opgelegde effluent lozingsnormen. Zo’n 1.400 m³ slib wordt per dag naar de slibverwerking gespuid. Daar ondergaat het indikking, via een indikkingstafel en toevoeging van poly-elektrolyten, tot een gemiddeld droge stofgehalte van 6%. Vervolgens wordt het in de mesofiele vergistingsinstallatie gepompt. Ook een deel van het slib van andere sites, waar geen vergistingsinstallatie aanwezig is, komt hierin terecht. Het biogas, geproduceerd tijdens het anaeroob vergistingsproces, werd de afgelopen 15 jaar gevaloriseerd in een WKK (345 kWe) tot hernieuwbare energie. De bekomen elektriciteit en warmte werd zoveel mogelijk op de site zelf ingezet.

Gezien het einde levensduur zijn van de WKK-motor en gegeven de mogelijkheden en voordelen van biomethaan, vond recent een ombouw plaats van de bestaande biogasinstallatie tot een biomethaaninstallatie, met dus vervanging van de WKK-motor door een biomethaan-unit. De biomethaan-unit betreft een lease-installatie van Bright Biomethane (zie foto). Biogas met een methaangehalte van zo’n 60 – 65% wordt opgezuiverd tot biomethaan met gewenste kwaliteit (naar Synergrid voorschriften) door een proces van opeenvolgend gasafkoeling, zuivering door middel van actief kool, compressie, en scheiding via membranen. Per uur wordt op heden gemiddeld 60 Nm³ biomethaan in het bestaande gasnet geïnjecteerd. Alvorens injectie wordt de kwaliteit gecontroleerd in een injectiecabine van Fluvius. Opzuivering tot 120 Nm³ per uur zou mogelijk kunnen zijn met deze set-up, mits een grotere beschikbaarheid van biogas. Door dergelijke investeringen maakt Aquafin directe valorisatie van hernieuwbaar gas mogelijk en worden energieverliezen, bijvoorbeeld gelinkt aan de eerdere minder optimale inzetting van gerecupereerde warmte, vermeden.

In maart 2022 zal dit project een technische en financiële evaluatie ondergaan waarna – indien positief – bekeken zal worden of de overstap naar biomethaan van meerwaarde kan zijn voor andere sites. Op heden beheert Aquafin immers een tiental actieve rioolwaterzuiveringsinstallaties waarbij het slib afkomstig van de waterzuivering wordt vergist. Met dit innovatieproject zorgt Aquafin voor de tweede biomethaaninstallatie in Vlaanderen. De GFT-vergister van IOK Afvalbeheer injecteert sinds eind 2018 biomethaan in het lokale gasnet (zie eerder artikel voor meer info).

Het duurzaamheidsverhaal van Aquafin gelinkt aan vergisting stopt hier echter nog niet. Zo zetten ze in op het gebruik van bio-CNG in hun wagenpark (ongeveer 180 voertuigen), om zo bij te dragen aan de vergroening van hun transport. Verder plannen ze in de toekomst warmte van de slibopslag te recupereren via een warmtepomp. Hierdoor kan de restwarmte van het slib (ongeveer 30 °C) opgewaardeerd worden tot proceswarmte van 70 °C. Via innovaties en optimalisaties wordt de voetafdruk van het biomethaanproces zo laag mogelijk gehouden. 

Raadpleeg ook het artikel van VRT NWS hieromtrent via volgende link.

 

Foto: © Biogas-E

Datum publicatie