eigen_frontfoto

call groene warmte

Call groene warmte, restwarmte en warmtenetten

Datum publicatie

Wie investeert in nieuwe groene warmte- of restwarmteprojecten, of plant een warmtenet aan te leggen, kan hiervoor steun aanvragen via de call die loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021

Aanpassing procedure investeringssteun biomethaan

Datum publicatie

In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering is een verhoging voorzien van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. Deze ‘kapitaalinjectie’ gaat gepaard met een evaluatie van de call groene warmte, waaronder de investeringssteun voor biomethaan valt. Op vrijdag 2 juli heeft de Vlaamse regering ingestemd met een aantal wijzigingen aan het regelgevend kader van de call. De belangrijkste wijzigingen voor de steun van biomethaanproductie worden overlopen.

Weer geen biomethaan in nieuwe call groene warmte

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 27/01/2021 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groene warmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In totaal wordt er een budget voorzien van 15 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro voor nuttige-groenewarmte-installaties en 12 miljoen euro voor  de benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Aquafin start met eerste biomethaanproject

Datum publicatie

Aquafin wil eind dit jaar starten met een eerste biomethaanproject. Vandaag beheert Aquafin 14 biogasinstallaties die biogas produceren uit slib, afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Op de site van Antwerpen Zuid zal de WKK-installatie vervangen worden door een biomethaaninstallatie. Het biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het gasnet.

Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft een aantal aanpassingen aan het Energiebesluit doorgevoerd die een directe impact hebben op de steun voor nieuwe biogas- en biomethaanprojecten. Deze wijzigingen werden reeds aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord en zullen van kracht zijn voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021.

Budget biomethaan daalt in call groene warmte 2020

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag.

Nieuwe call productie (en injectie) van biomethaan

Datum publicatie

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

Vlaamse superministerraad: Impact op de biogassector

Datum publicatie

Op de Vlaamse superministerraad van afgelopen vrijdag (20/07/2018) zijn een aantal principiële beslissingen genomen die ook invloed hebben op toekomstige biogas- en biomethaaninstallaties. Voordat deze beslissingen definitief worden ingevoerd, dient er eerst nog advies ingewonnen te worden bij de bevoegde instanties. Biogas-E geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op til zijn.