eigen_frontfoto

NUTRI-KNOW @ManuREsource: Barrières en behoeften in kaart gebracht

NK

In kader van het Horizon Europe project NUTRI-KNOW werd een ronde-tafel gesprek georganiseerd tijdens de ManuREsource conferentie in Antwerpen. Dit met als uiteindelijke doel om de outputs binnen NUTRI-KNOW, en praktijkgerichte informatie in het algemeen, zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van verschillende stakeholders. Deze interactieve workshop vertrok vanuit eerder verzamelde resultaten binnen het NUTRI-KNOW project. De deelnemers kregen vijf kaarten voorgelegd met de barrières en stakeholdergroepen gelinkt aan vijf aspecten: sociaal, economisch, wetgevend, kenniscommunicatie en milieu. De barrières en connecties met verschillende stakeholdergroepen werden uitgebreid besproken: 

  • Sociaal 

Sociale aspecten richten zich op de centrale rol van beleidsmakers bij het stimuleren van technologie-implementatie en het belang van publieke perceptie bij sociale acceptatie en gedragsverandering. Ook de aanwezigheid van constructeurs en de onderlinge concurrentie worden gezien als invloedrijk op de acceptatie van nieuwe technologieën. De invloed van de media is aanzienlijk bij het vormgeven van maatschappelijke opvattingen over innovatie. De ronde-tafel discussies onderstrepen dat de behoeften van de consument kunnen aanzetten tot de adoptie van innovatieve producten en praktijken, die de wisselwerking tussen de marktvraag en de implementatie van nieuwe technologieën weerspiegelen. 

  • Economisch

De ronde-tafel sessies benadrukken de cruciale rol van beleidsinstellingen bij het overwinnen van economische barrières. Er is duidelijk behoefte aan een betere afstemming tussen beleid en kortetermijnacties om adequate financiële steun en prikkels te bieden, vooral voor technologieleveranciers en landbouwers. Het gebrek aan financiële steun en de beschikbaarheid van technologieën vormen een aanzienlijke barrière, waarbij specifiek de benarde situatie van de Spaanse boeren werd aangehaald. De financiële tekorten op de korte termijn zouden door financiële instellingen kunnen worden opgevuld, maar er bestaat consensus over de noodzaak van een langetermijnbeleid om duurzame financiële steun voor innovatie veilig te stellen.

  • Wetgeving

Wetgevende barrières worden aangepakt door de nadruk te leggen op de "dubbele" impact van beleidsinstellingen, die beleidsintegratie kunnen vereenvoudigen of belemmeren. Meningsverschillen tussen beleidsmakers en discrepanties tussen verschillende richtlijnen brengen uitdagingen met zich mee. Het huidige beleid is mogelijks verouderd en niet bevorderlijk voor de invoering van nieuwe praktijken. De deelnemers suggereren een verschuiving naar toekomstgerichte wetgeving die minder restrictief is en meer innovatie ondersteunt, waardoor de negatieve impact op landbouwers vermindert.

  • Kennis en communicatie

Om effectief te zijn, moeten communicatie en kennisoverdracht op het juiste moment plaatsvinden en aansluiten bij de landbouwpraktijken. Er is sprake van een discrepantie tussen de dienstverlening van beleidsinstellingen aan landbouwers, wat leidt tot barrières bij de overdracht van beleidsinformatie. De deelnemers erkenden het risico van een overload aan informatie voor landbouwers en benadrukken het belang van het gebruik van favoriete communicatiekanalen zoals sociale media, apps en praktische bezoeken on-site. Er werd benadrukt dat opleidingen door onder andere non-profitorganisaties gunstig zijn voor effectieve kennisoverdracht.

  • Milieu

Het milieuaspect erkent de belangrijke rol van het grote publiek bij het stimuleren van klimaatbewustzijn en de noodzaak voor landbouwers en de academische wereld om samen te werken. Beleidsdoelen die gericht zijn op ecologische duurzaamheid kunnen negatieve gevolgen hebben voor landbouwers als ze bepaalde praktische veranderingen verplichten. De ronde-tafel sessies reflecteren op het belang van milieu-initiatieven die in lijn liggen met de behoeften van belanghebbenden en het afstemmen van academisch onderzoek op publieke betrokkenheid.

Datum publicatie