eigen_frontfoto

Langetermijnvisie voor biomethaan in België

visie biomethaan

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 15 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België.

Voor de opmaak van de langetermijnvisie organiseerde Biogas-E twee online workshops met de Biomethane Working Group. Deze tijdelijk opgerichte werkgroep bestaat uit de belangrijkste stakeholders voor biomethaan in België. Met deze langetermijnvisie wil Biogas-E de doelstellingen voor biomethaan tegen 2030 en 2050 scherpstellen.

Vandaag kent België een goed uitgebouwde biogassector, die voornamelijk sterk ontwikkeld is in Vlaanderen. In 2019 bedroeg de totale productie 2.6 TWh biogas, hoofdzakelijk geproduceerd uit agrarische en industriële stromen. Desalniettemin kent de productie van biomethaan maar weinig succes, in tegenstelling tot bij onze buurlanden.

Door het subsidiesysteem voor biogas ook toegankelijk te maken voor biomethaan, is er een toename van het aantal biomethaanprojecten in Wallonië. Dergelijke operationele ondersteuning ontbreekt op vandaag in Vlaanderen, waardoor de productie van biomethaan achterblijft. Om de productie en het gebruik duurzaam te laten groeien in België is er nood aan een langetermijnvisie voor biomethaan.

Visie 2030

Biomethaan is tegen 2030 een belangrijke aanwinst om de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De ambitieuze CO2-doelstellingen van Europa zullen de belangrijkste drijfveer zijn voor de productie van biomethaan. Daarnaast zal groen gas een ondersteunende rol spelen in ons energiesysteem door betaalbare flexibiliteit en langdurige energieopslag aan te bieden, net als een groene brandstof voor gasvoertuigen. Biomethaaninstallaties focussen op het sluiten van kringlopen door duurzame biomassa te gebruiken, nutriënten te recycleren en de emissies te beperken.

Visie 2050

Deze evolutie wordt doorgetrokken naar 2050, wanneer de EU klimaatneutraal wil zijn. Biomethaan zal een onmisbaar puzzelstuk zijn in de Belgische strategie om klimaatneutraliteit te bereiken. Anaerobe vergisting blijft instaan voor het upcyclen van biomassareststromen tot waardevolle mestproducten en groen gas, wat resulteert in aanzienlijke CO2-reducties.

Verdere marktontwikkeling zal sterk afhangen van de evolutie in productie van hernieuwbare elektriciteit en waterstof, inzake productiekosten, efficiëntie en opslag. Biomethaan zal als groene koolstofmolecule bijdragen aan de bio-economie, in de vorm van hernieuwbare bouwsteen voor chemische producten.

Werk aan de winkel

De eerste biomethaanprojecten in België zorgen voor een vernieuwde interesse in anaerobe vergisting. Biomethaan kan als groen gas immers aardgas eenvoudig vervangen, wat heel wat mogelijkheden biedt. Toch blijft de kostprijs van biomethaan ten opzichte van fossiel aardgas de grootste barrière. Een operationele ondersteuning is noodzakelijk om het prijsverschil te compenseren. De hoge administratieve last en het negatief imago remmen de ontwikkeling van nieuwe installaties. De beschikbaarheid van voldoende duurzame biomassa en deze binnen België houden, zal tevens belangrijker worden naarmate de productie uitbreidt.

Eerste acties

Om tot een volwaardige biomethaanproductie te komen, is een dialoog tussen de regio’s en het federaal niveau noodzakelijk. Het potentieel, het preferentieel gebruik en de ondersteuning moeten afgestemd worden tussen de verschillende beleidsniveaus in België.

Een volgende stap is de productie van biomethaan linken aan de relevante beleidsdoelstellingen: broeikasgasemissiereductie, circulaire economie, duurzame landbouw,… . Erkenning van de positieve impact van biomethaan op deze doelstellingen zal de maatschappelijke acceptatie van deze technologie verhogen, alsook een duidelijk ontwikkelingsperspectief creëren.

Een laatste actie is het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling in anaerobe vergisting en biomethaanproductie. België telt verschillende vooraanstaande onderzoeksinstellingen inzake biotechnologie, die de sector verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren.

logo regatrace

 

Datum publicatie