eigen_frontfoto

Kansen voor biogasproductie uit industrieel afvalwater

Afvalwater

De European Biogas Association (EBA) publiceerde recent een document waarin wordt geschetst dat biogasproductie uit industrieel afvalwater een groot potentieel heeft om broeikasgasemissies (in)direct gelinkt aan afvalwaterbehandeling te verminderen, en op die manier dus bij te dragen aan de weg naar klimaatneutraliteit. De introductie van een anaerobe vergistingsstap voorafgaand aan de aerobe behandeling resulteert in biogasproductie en kan de broeikasgasuitstoot reduceren op verschillende manieren, namelijk door: 

  • de verlaging van elektriciteitsconsumptie voor afvalwaterbehandeling. Op EU-niveau zou de huidige elektriciteitsconsumptie van installaties met 75% teruggedrongen kunnen worden door de implementatie van anaerobe behandelingstechnieken.
  • (gedeeltelijke) vervanging van fossiele energiebronnen door eigen geproduceerde hernieuwbare energie uit biogas. Ingeschat zou per jaar ongeveer 142 TWh biogas teruggewonnen kunnen worden door valorisatie van industrieel afvalwater uit verschillende sectoren. 
  • het beperken van methaanemissies door het afvalwater in een gesloten en gecontroleerd milieu te brengen voor gewenste vorming van biogas.


Bijkomende voordelen van deze anaerobe behandeling zijn de lagere slibproductie en het creëren van extra lokale werkgelegenheid.

Op EU-niveau wordt het potentieel om biogas te produceren uit industrieel afvalwater, en dus broeikasgasemissies verder te reduceren, nog onvoldoende benut. In het document worden dan ook enkele aanbevelingen naar voor geschoven om dit verder te stimuleren. Meer informatie vindt u hier.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags