eigen_frontfoto

ammoniak

Emissiereductie mestbe- en verwerking op melkveebedrijven becijferd

Datum publicatie

Wageningen Universiteit, en meer specifiek Wageningen Livestock Research, heeft in een recente studie becijferd in welke mate be- en verwerking van rundveemest zou kunnen bijdragen aan circulaire landbouw en de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissies. De volledige emissieketen van verschillende scenario’s werd doorgerekend met als referentiescenario een standaard Nederlands melkveebedrijf zonder mestverwerking.