eigen_frontfoto

Code van goede praktijk voor het gebruik van debietmeters in kader van het Mestdecreet

biogas plant

De Code van Goede Praktijk geeft de richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud op en de interne controle van debietmeters gebruikt voor het meten van voor vloeistofstromen in mestbewerkings- en -verwerkingsinstallaties. Het uitgangspunt van deze Code is het waarborgen van de kwaliteit van de debietsmetingen. De Code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties (meer info).

Deze code werd opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De meeste recente versie is steeds te raadplegen via de website van de VLM.

foto: © Biogas-E

Datum publicatie