eigen_frontfoto

De waarde van water binnen de biogassector uitgelicht

Tijdens de Week van het Water (22 maart - 31 maart), georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, grijpt Biogas-E de kans om de waarde van water binnen de biogassector uit te lichten. Dit aan de hand van een sociale media campagne met allerlei interessante weetjes. We zetten deze hier graag nog even op een rijtje:

AFVAL- EN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Wist je dat Vlaanderen in 2022...

...minstens 23 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) telde waarbij als onderdeel van het zuiveringsproces biogas wordt geproduceerd?

Drank-, voedings- en papierbedrijven staan vaak in voor de zuivering van hun eigen afvalwater. Door voorafgaand aan de aerobe afvalwaterzuivering een anaerobe zuivering te plaatsen, wordt een gedeelte van de organische vuilvracht omgezet tot biogas. In 2022 waren de AWZI's goed voor een productie van 20 miljoen m³ biogas. 

...12 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) had waarbij het slib afkomstig van de waterzuivering wordt vergist met biogasproductie?

Een RWZI bootst op industriële schaal het natuurlijke zuiveringsproces in een waterloop na. Levende bacteriën voeden zich met vuildeeltjes en groeien daardoor continu aan. Het teveel aan actief slib dat zo ontstaat, kan worden vergist in een slibvergistingsinstallatie. De organische fractie van het slib wordt daarin deels afgebroken en omgezet tot biogas. In 2022 werd zo 5 miljoen m³ biogas geproduceerd. 

...op die manier 43 GWh groene stroom en 94 GWh groene warmte kon genereren?

Bij AWZI’s en RWZI’s wordt biogas, naast in een WKK-motor, ook soms rechtstreeks gevaloriseerd in een boiler of ander type brander met productie van groene stroom en/of groene warmte.

...3,5 GWh biomethaan produceerde dankzij de RWZI Aquafin Antwerpen-Zuid?

De biogasinstallatie bij RWZI Antwerpen-Zuid werd in de loop van 2021 omgebouwd tot de eerste biomethaaninstallatie op huishoudelijk afvalwaterslib. Daarnaast zijn er bij Aquafin studies en ontwerpen aan de gang voor de opwaardering van biogas tot biomethaan bij vier andere RWZI’s. Hierdoor zal de jaarlijkse productiecapaciteit van biomethaan uit waterzuiveringsslib stijgen naar ruim 40 GWh in 2027.

Heb je zelf een AWZI of RWZI met biogasproductie? Breng ons dan zeker op de hoogte via info@biogas-e.be of geef uw input via onze jaarlijkse sectorbarometer. Zo kunnen we ook dit jaar de statistieken van de biogassector zo correct mogelijk in kaart brengen in ons Voortgangsrapport. 

Biogas en afvalwater: een goede match? Ontdek het in ons Biogas-E magazine

Praktijkvoorbeelden

Wist je dat...

...Guilliams Green Power één van de eerste in Vlaanderen is die loosbaar water uit digestaat maakt op grote schaal?

Het bedrijf Guilliams Green Power te Boutersem is naast energieproducent ook waterproducent. Uit mest en organisch biologisch afval wordt een nieuw eindproduct gemaakt, namelijk loosbaar water. Er wordt dus van ‘waste’ als input naar water als output gegaan. Om deze reden is het project omgedoopt tot Waste2Water. Guilliams produceert ongeveer 200.000 liter loosbaar water per dag dat voldoet aan de strenge lozingsnormen. Lees hier het volledige artikel.

...Green Service de Ivan Tolpe Prijs 2023 won met hun kleinschalige biogasinstallaties waarbij de waterfractie uit digestaat gefilterd wordt tot loosbaar water?

Green Service Belgium wil aan de hand van een nieuw concept met (een aaneenschakeling van) verschillende technieken bijdragen aan circulaire landbouw waarbij nutriënten, water en energie kunnen gerecupereerd worden uit mest. Klik hier voor meer info.

...DuCoop instaat voor het opwekken van hernieuwbare energie en recuperatie van nutriënten uit het afvalwater en keukenafval van De Nieuwe Dokken in Gent?

Deze duurzame technieken dragen bij om de kringlopen van water, energie en nutriënten maximaal te sluiten en zo een low impact woonwijk te realiseren. Het afvalwater wordt in de wijk ingezameld een gezuiverd. Na zuivering krijgt het een tweede leven als proceswater bij naburig bedrijf Christeyns. Bekijk de virtuele rondleiding via deze link.

Loosbaar water uit digestaat

Wist je dat...

...digestaat opgezuiverd kan worden tot loosbaar water?

Typisch wordt de dunne digestaatfractie gevoed aan beluchtingstanks waar stikstof omgezet wordt door bacteriën (nitrificatie/denitrificatie) naar stikstofgas dat uit het water ontsnapt naar de atmosfeer. Na ultrafiltratie en omgekeerde osmose kan loosbaar water worden bekomen. Dit gezuiverd effluent kan onder specifieke VLAREM-normen geloosd worden. Daarnaast moet er ook een impactbeoordeling uitgevoerd worden. Hierbij wordt het risico op achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd afgetoetst. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven.

...gezuiverd effluent bij lozing zijn dierlijke status verliest, maar niet bij gebruik als irrigatiewater?

Opgezuiverd effluent, via onder meer constructed wetlands, membraanfiltratie of indamping, wordt gezien als loosbaar water en verliest bij lozing zijn dierlijke status. Bij gebruik van ditzelfde loosbaar water voor irrigatie blijft de status van dierlijke mest echter behouden en moet dit meegerekend worden bij de bemestingsnorm van 170 kg N/ha/jaar. Het water dient ook over een grondstofverklaring te beschikken. 

...gezuiverd effluent circulaire ingezet kan worden als waswater voor luchtwassers?

Een chemische luchtwasser verbruikt jaarlijks gemiddeld 462 m³ water en een biologische luchtwassers zelfs 1055 m³ water. Hiervoor wordt water van drinkwaterkwaliteit of regenwater gebruikt. Uit het HIATUS project blijkt dat er ook potentieel is voor het gebruik van gezuiverd effluent in luchtwassers. Luchtwassers met dergelijk waswater zouden aan dezelfde eisen kunnen voldoen, mits er meer gespuid wordt. De VLAREM verplicht een halfjaarlijkse analyse van waswater. Dit om te verzekeren dat de wettelijk verplichte ammoniakemissiereductie behaald wordt.

Afbeelding: © Vlaamse Milieumaatschappij

Datum