eigen_frontfoto

Amendement voorstel van stikstofdecreet

amendement stikstofdecreet

Update: Het stikstofdecreet werd finaal gestemd in het Vlaams Parlement op 24 januari 2024.

Vlaanderen legt via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beperkingen op om de uitstoot van stikstof terug te dringen en zo de instandhouding van de meest waardevolle natuurgebieden te waarborgen. Dit is vanwege het versnipperde landschap en de hoge bevolkingsdichtheid geen eenvoudige opgave in Vlaanderen. 

Het decretaal verankeren van het in maart bekomen akkoord blijkt geen evidente opdracht. Een eerste voorstel van decreet, ingediend op 27 juli, ontving een bijzonder kritisch advies van de Raad van State (RvS). Een gemengde werkgroep van regerings- en parlementsleden gingen aan de slag met dit advies en werkten volop aan een aangepast voorstel van stikstofdecreet. Een juridisch robuust kader is namelijk noodzakelijk om rechtszekerheid te bieden aan bedrijven. Op 12 december werd een amendement aan het voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement. Deze stelt volgende veranderingen:

Tijdslijn PAS
  • Biogasinstallaties die meer dan 40.000 ton mest verwerken per jaar moeten bronmaatregelen uitvoeren terwijl dit voorheen vanaf 1.000 ton mest per jaar was. 
  • De vergunningsdrempels (minimis-drempel) en ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw blijft behouden maar werd verder onderbouwd.
  • De onvergunbaarheidsdrempel is verdwenen zodat er bij een gunstige passende beoordeling toch een vergunning verleend kan worden indien de impactscore hoger is dan 0,025%. 
  • Piekbelasters krijgen een tweede kans. Als ze hun impactscore kunnen laten zakken tot onder 50% is verderzetting mogelijk. 
  • Extern salderen kan vanaf 2025 onder bepaalde voorwaarden ingang vinden.

Enkele belangrijke zaken blijven hetzelfde. Zo zijn mestverwerkingsinstallaties (cfr. mestdecreet artikel 23, §1, eerste lid, 3°) verantwoordelijk voor het meten en rapporteren van de ammoniakemissie per NH3-emissiepunt. Ook blijft de jaarlijkse evaluatie van de minimisdrempel en mogelijkheid tot bijstelling behouden.

Overgangsmaatregelen vergunning i.k.v. PAS

Milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties die zullen of zijn vervallen in 2021, 2022 of 2023 kregen via een decreet een verlenging van de geldigheidsduur tot en met 31 december 2023. Wegens het ontbreken van een stikstofdecreet werd op 20 december een verlenging tot 31 december 2024 gestemd in het Vlaams Parlement

Ammoniakemissiereducerende maatregelen

Samen met het amendement werd een voorstel van decreet over ammoniakemissiereducerende maatregelen ingediend. Dit decreet combineert de AEA- en PAS-lijst en legt de opgesomde technieken decretaal vast. Verder wordt ook voorzien in een versnelde procedure voor systemen die in gelijkaardige regio's zoals Vlaanderen goedgekeurd zijn. Technieken die nog niet opgenomen zijn in de lijst en waarvoor metingen uitgevoerd moeten worden, kunnen een proefvergunning ontvangen.  De vergunningstermijn voor deze proefvergunning bedraagt maximaal 15 jaar. Drie maanden na inwerkingtreden van dit decreet stelt het WeComV een meetprotocol ter beschikking.

Biolectric, Biogas-E lid en producent van kleinschalige biogasinstallatie voor energiewinning uit mest, staat op het punt een dossier in te dienen bij WeComV. Ze claimen een stikstofreductie van 65% te kunnen realiseren met een pocketvergister mét nageschakelde stikstofstripper en willen deze dan ook op de lijst met ammoniakemissiereducerende maatregelen krijgen. 

Lees ook het interview rond stikstof met expert Kristof Bol in de wintereditie van het Bio-Energiemagazine.

Foto: ©Unsplash

Datum publicatie
Tags