eigen_frontfoto

BBT-studie erfsappen gepubliceerd

Maisopslag

De BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen* werd recent gepubliceerd. Deze studie definieert de Beste Beschikbare Technieken** voor landbouwbedrijven en covergistingsinstallaties ter voorkoming van emissies naar oppervlaktewater en bodem als gevolg van opslag van organisch materiaal. 

Centrale covergisters vallen binnen de scope van deze studie voor activiteiten die een parallel vertonen met landbouwbedrijven. Decentrale boerderijschaalvergisters, die enkel bedrijfseigen dierlijke mest als input gebruiken, vallen buiten de scope.

De focus ligt vooreerst op preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen om emissies te voorkomen. Voor situaties waar deze maatregelen onvoldoende blijken, zijn bijkomende end-of-pipe technieken gedefinieerd. De 29 weerhouden BBTs zijn onder te verdelen in volgende categorieën:
-    Goede bedrijfsvoering
-    Ontwerp, bouw en onderhoud van sleufsilo/rijkuil
-    Opvang silosappen en ledigen opslagvoorzieningen
-    Behandelings-, zuiverings- en gebruiksopties voor (specifieke fracties van) erfsappen

Een deel van deze BBTs zijn generiek. De rest zijn van geval tot geval van toepassing. De BBTs en het volledige eindrapport zijn te raadplegen via deze link.

Deze studie werd opgesteld door het BBT-kenniscentrum van VITO. Biogas-E maakte deel uit van het comité dat instond voor de wetenschappelijke begeleiding van deze studie.

 

*Erfsappen = het bedrijfsafvalwater dat ontstaat: (1) bij de rechtstreekse afstroming van perssappen en percolaatwater vanop het erf/bedrijfsterrein; (2) zodra hemelwater op het erf/bedrijfsterrein in contact komt met organisch materiaal zoals voeder(resten), mest(resten), organisch-biologische afvalstoffen (OBA), perssappen, percolaatwater of (3) bij reinigings- en spoelactiviteiten. Het geheel van deze erfsappen dient beschouwd te worden als bedrijfsafvalwater dat niet (ongezuiverd) mag geloosd worden, tenzij uitdrukkelijk vergund in het geldende normenkader.

**Beste Beschikbare Technieken (BBT) = technieken die, in vergelijking met alle andere, gelijkaardige technieken, ecologisch gezien het best scoren én betaalbaar zijn.

 

Tekst: © BBT-kenniscentrum van VITO
Foto: © Gianluca Milanesi via Unsplash

Datum publicatie
Tags