eigen_frontfoto

BioDEN

BioDEN logo

De afzet van digestaat blijft een uitdaging in Vlaanderen die het business model van de biogasinstallaties onder druk zet. Met een nieuw onderzoeksproject wil Biogas-E, samen met Vlaamse en Turkse partners, de rendabiliteit van vergistingsinstallaties verhogen door het realiseren van een doorgedreven valorisatie van het digestaat.

Het innovatiedoel van het project is de waarde van digestaat te verhogen, door een verwerkings-cascade te implementeren om nutriënten (N, P, K, C) terug te winnen en energiedragers te produceren (biogas) gekoppeld aan de anaerobe vergisting. De gegenereerde producten zullen grondig worden doorgelicht op basis van kwaliteit en het potentieel te beantwoorden aan de RENURE-criteria.

Het project is opgebouwd uit vier focusthema’s:

  1. Recuperatie van stikstof onder de vorm van ammoniak en ammoniumzouten

Enerzijds wordt de recuperatie van ammoniak via vacuümstripping van het digestaat onderzocht. Het N-arme digestaat wordt daarna gerecirculeerd om de positieve effecten op de verdere afbraak van de koolstoffractie te onderzoeken. Anderzijds wordt het gebruik van alternatieve, duurzame zuren zoals organisch citroenzuur en CO2 onderzocht op hun potentieel om ammoniak uit de gasfase te wassen via stripping-scrubbing.

  1. Terugwinning van fosfor uit vloeibare en vaste digestaatfracties

Twee verschillende technologieën voor de herwinning van fosfor uit digestaat worden toegepast op de vloeibare en vaste fracties van het digestaat. Voor de oplosbare fosfor in de vloeibare fractie worden Mg- (struviet) en Fe-gebaseerde precipitatietechnieken getest. P-precipitatie uit het digestaat in de vaste fase wordt onderzocht met behulp van zuuruitloging op 3 manieren: klassieke zuuruitloging, biologische aanzuring en zuuruitloging met het N-scrubber water (spuiwater).

  1. Maximalisatie van het energetisch potentieel van het vergistingsproces

De energetische inhoud van (behandeld) digestaat zal worden verkend via recirculatie van het behandelde digestaat terug naar de vergister, verkenning van opstellingen na de vergister, en onderzoek van CH4-verrijkingstechnieken,

  1. Waardeketen en productbeoordeling

In het laatste thema worden de gerecupereerde digestaatproducten en de hele waardeketen geëvalueerd. De waardeketenbeoordeling zal worden uitgevoerd op drie niveaus: implementatie van trapsgewijze strategieën, CO2-emissiereductiepotentieel en economische evaluatie. De productbeoordeling houdt een evaluatie in van de digestaatproducten naar samenstelling en kwaliteit, inclusief veldproeven enerzijds en hun potentieel als RENURE-meststof anderzijds.

Het project werd ingediend via de CORNET oproep, met Vlaamse partners: Universiteit Gent, KU Leuven, VCM en Biogas-E, in samenwerking met Turkse partners: Ostim Enerjik en Marmara Universiteit. Het project zal voor twee jaar lopen en starten in januari 2022. Voor meer informatie, gelieve Biogas-E te contacteren via: info@biogas-e.be.

 

Datum publicatie